Načítání...
 
info@zsmladeze.cz
tel.: 515 224 765
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3,
příspěvková organizace
Vedeme žáky k zájmu o sport, jazyky a hudbu.
 

Základní informace

Základní informace

 

Jsme základní škola s devítiletou školní docházkou.

Vzdělávání žáků probíhá podle vzdělávacího programu ŠVP ZŠ,Znojmo, Mládeže 3 -102855943.

Škola se nachází ve střední části města v pěti budovách -  Mládeže 1, 3, 5 (2. stupeň),

Vrchlického 1 (1. stupeň, školní družina) a nám. Armády (školní jídelna).

 

Školu navštěvuje okolo 800 žáků, kteří jsou rozděleni do 32 tříd - v každém ročníku na 1.st. jsou 3 třídy,

na 2.st.17 tříd. 

Žáky vyučuje 52 pedagogů. Školní družina má 6 vychovatelek.

Nepedagogických pracovníků zajišťujících provoz školy je 13.

 

Na škole fungují: výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence.

Ti jsou k dispozici žákům, učitelům i rodičům.

Na naší škole pracuje žákovský parlament, který se aktivně podílí na činnosti a aktivitách školy.

Naše škola se specializuje na sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - fotbal, florbal, atletiku.

Dále preferujeme výuku jazyků a přírodních věd.

Škola je aktivně zapojena do spolupráce s bratislavskou školou ZŠ Kulíškova.

Aktivně spolupracujeme s MŠ nám. Armády.

 

Od roku 2016 nabízíme výuku ve třídách s rozvojem jazykových a přírodovědných kompetencí, kde žáci pracují i se školním

notebookem.

 

Škola zabezpečuje formou integrace péči dětem nejen se specifickými poruchami učení,

ale také žákům nadaným.

Mohou se zde vzdělávat i děti se sluchovým, zrakovým či tělesným postižením.

Důležitá je spolupráce rodiny, školy, pedagogicko-psychologické poradny, ale také veřejnosti.

Pedagogové se neustále vzdělávají nejen v oblasti moderních technologií, ale také

využívají k výuce moderní didaktické metody.

 

Vybavení školy

 

Ke sportovnímu vyžití žáků slouží dvě tělocvičny, sportovní areál se dvěma univerzálními hřišti

(tenis, volejbal, basketbal, házená, malá kopaná, nohejbal) a posilovna.

Nachází se zde i oddechový kout pro školní družinu.

Nově vybudovaná je moderní čítárna.

Všechny odborné učebny splňují předpoklady pro moderní výuku. Jedná se o učebnu fyziky, chemie,

přírodopisu, zeměpisu, informatiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy a jazyková učebna.

Výuka informatiky probíhá ve dvou učebnách vybavených 50 počítači s připojením na internet.

Naše učebny jsou vybaveny několika interaktivními tabulemi.

 

Zájmové útvary

 

Naše škola nabízí rozmanité zájmové útvary, v nichž se děti zabývají činnostmi, které jim přináší

realizaci, odpočinek, uvolnění a aktivní využití volného času po vyučování.

V mimoškolní činnosti se dětem věnujeme v oblasti – hudební,

sportovní, jazykové, matematické, hudebně dramatické, výtvarné a praktické činnosti.

Klub pro nadané děti pak rozvíjí potenciál v různých oblastech vědy.

 

Akce školy pro děti

 

 • Den vzájemnosti: ruční vyrábění, poznávání města, přespolní běh na Kraví hoře, malování třídy
 • Pobyt v přírodě pro žáky 2. - 4. ročníků
 • lyžařský kurz pro žáky I. stupně, 7. ročníku a sportovních tříd
 • zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Švýcarsko, Itálie)
 • Vánoční setkání
 • Dýňový podvečer
 • Sportovní den (II. stupeň)
 • Dětský karneval (v rámci Dne dětí pro I. stupeň a Masopustní maškarní bál družiny)
 • cyklistické vyjížďky do okolí Znojma
 • exkurze -přírodopisné
 • fyzikální (planetárium pro 5. ročník, Hvězdárna pro 7. ročník, Jaderná elektrárna Dukovany)
 • dějepisná –(Antrophos), literární (městská knihovna, divadlo)
 • barevné dny (velikonoční týden)
 • Den otevřených dveří

 

 

Spolupráce

 

 • country taneční skupina Zuzana
 • folklorní soubor Dyjavánek
 • s  1.SC Znojmo 
 • s TJ  florbalový klub
 • TJ Atletika
 • Plavecká škola Aqua StartZnojmo

 

 

Projekty

 

Naše škola je zapojena v rámci EU do projektů:

 

Výzva 51

Výzva 56

Výzva 57

 

Nadále jsme partnery těchto projektů:

 

Vzdělání 21

Netbooková třída ve spolupráci AV Media, Nakladatesltví Fraus, HP.

 

Moje volba - moje budoucnost 

Projekt pro žáky 8. a 9. ročníků pořádaný ISŠ Sokolnice ve spolupráci

s Okresní hospodářskou komorou- snaha o přiblížení žákům učební obory,

jejich využití v praxi  formou besed, exkurzí do závodů, případně oborových dnů.

Tento projekt pokračuje pod názvem Najdi si cestu k technice.

 

Ekopolis

Projekt vyhlášený společností SCIO.

Environmentální výchovu není vždy jednoduché implementovat do výuky přístupnou

a dynamickou formou. Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku,

která nejenže rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot.

Žáci budou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se budou muset samostatně rozhodovat

a jejich úspěch bude záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti

z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a projekty pak umožní zasadit

situace ze hry do konkrétního prostředí, ve kterém žáci žijí.

 

Recyklohraní

Od letošního školního roku je spojeno s projektem Ukliďme si svůj svět.

 

 

Preventivní programy

 

 • Ajax
 • setkání s Policií ČR
 • seznámení s institucí OSPOD
 • charitativní instituce (K. Bulová. - Coolna)
 • dopravní výuka ve 4. třídách
 • sociometrické testování

 

 

Pro žáky 9. ročníků

 

 • beseda se zástupci SŠ pro rodiče
 • představení jednotlivých škol prostřednictvím svých zástupců žákům
 • Akce SOŠ a SOU SČMSD Přímětická - Řemeslo má budoucnost, Modní show
 • exkurze do podniků - znojemské strojírny a HAM
 • besedy na úřadu práce
 • vzdělávání a příprava žáků:
 • testování PISA
 • generání testování 5. a 9. Ročníků
 • testování SCIO - dle zájmu

 

 

 Soutěže a olympiády žáků

 

 • logická olympiáda
 • literární, hudební a výtvarné soutěže
 • soutěže na počítači Pay sec, Najdi co neznáš, Finanční gramotnost
 • fotbalová utkání - zahraniční zápasy Německo, Holandsko, MC donald, vybíjená, florbal
 • atletika
 • přespolní běh
 • volejbal
 • aerobik
 • plavání
 • lukostřelba
 • cyklotrial
 • Běh naděje (I. stupeň)

 

 

Úspěchy našich žáků

 

Škola dosahuje úspěchů na nejrůznějších soutěžích a olympiádách:

 • Tereza Krinková – 2. místo celostátní soutěži v dějepise (1997/98)
 • Ondřej Biravský – dvojnásobná účast v celostátním kole v recitaci (2001/2002, 2003/2004)
 • Jakub Petržilka - 1. místo v krajském kole FO
 • Petra Pokorná - několikanásobná reprezentantka v běhu na 800m
 • Ivo Rýznar - sprintér, reprezentant republiky
 • Radek Beinhauer - plavec, účastník českého rekordu v disciplině 4x 200m v plavání
 • Kateřina Protivínská - mistrně světa ve sportovní aerobiku
 • Michal Rubáček - plavec, finalista ME 2005v Terstu 
 • Tomáš Nesiba - plavec
 • Martin Havlík - plavec, 1. místo na přeboru ČR (2005)
 • Tomáš Melichárek - plavec, 1. místo na přeboru ČR (2005)
 • Mohamed Kalifa - okresní kolo anglické olympiády (2012)
 • žáci 9. D - 3. místo na mezinárodním turnaji Unihoc Prague Games ve florbale (2012)
 • Adriana Štolová, Natálie  Šrůtková - aerobic
 • Marek Hlávka – biketrial
 • Antonín Grossberger, Jakub Březina – plavání
 • Karel Neuwirth - lukostřelba
 • Tereza Stromková - 1. místo ve zpěvu v okresním kole soutěže Znojemský slavíček (2.kategorie)
 • Martina Loydová - 1. místo ve zpěvu v okresním kole soutěže Znojemský slavíček (4. kategorie)

 

 

 

 
Nahoru
Partneři
 
Zřizovatel
 


www.1scznojmo.czwww.msmt.cz


www.strojirny.cz

 www.laufen.cz
 

www.datalife.cz

 

    

Patchworkový klub Znojmo

M?sto Znojmo
www.znojmocity.cz

http://www.fraus.cz/foto/1069.jpg

www.fraus.cz

 

www.zkouskypark.cz

 

www.cedu.cz
 

http://www.vodarenska.cz/


www.avmedia.cz

 

www.esfcr.cz

 

http://deti.mensa.cz


www.veskole.cz

 

 

Elektrokov,a.s. Znojmo

 

AŠSK-Centrum sportu